Razem dla miasta


Łączymy siły dla Ciebie!

Czym jest

Konsolidacja

 

„To trudny i odważny proces, ale w pełni przemyślany, ukierunkowany na najwyższą jakość i najlepszą cenę świadczonych usług dla Mieszkańców Stalowej Woli. Gwarantuję, że konsolidacja przyczyni się do poszerzenia usług, przy optymalizacji kosztów administracyjnych struktury miasta.
Ta decyzja odważnie wybiega w przyszłość o nowe możliwości jakie stworzymy Mieszkańcom Stalowej Woli, nie tylko jutro, ale również za 5, 10 oraz 15 lat.
Zgodna praca i dobra atmosfera pracy samorządu obecnej kadencji sprawia, że jako prezydent nie jestem zakładnikiem żadnej koalicji personalnej, która zmuszałaby mnie do utrzymywania kosztownych stanowisk prezesów kilku spółek. Jedyne zobowiązanie mam wobec Mieszkańców Stalowej Woli, bo tylko od nich otrzymałem wsparcie i dzięki temu mogę podejmować tak odważne decyzje.
Podejmujemy ten proces w interesie Mieszkańców Stalowej Woli.”

Prezydent Miasta Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny

 Lucjusz Nadbereżny

 

Co zyskamy

na połączeniu miejskich spółek?

 

Dlaczego Miejski Zakład Komunalny łączy się z Zakładem Miejskiej Komunikacji Samochodowej, dlaczego przejmuje Inkubator Technologiczny? I najważniejsze: co z tego będą mieli mieszkańcy Stalowej Woli? Okazuje się, że na śmiałym planie połączenia firm zyskać możemy i to sporo. Inkubator zostanie włączony do MZK w październiku, ZMKS początkiem grudnia.

Jeśli pomysł okaże się sukcesem, pasażerowie ZMKS będą jeździć nowymi, klimatyzowanymi autobusami, uzupełnieniem komunikacji autobusowej będą miejskie rowery, a kierowcy zatankują tanio na stacji benzynowej należącej do miasta. Wreszcie zostanie przeprojektowany układ linii autobusowych, bo ten obecny jest wiekowy i pozostawia wiele do życzenia. Są takie sytuacje, w których aby dojechać z punktu A do punktu B, w linii prostej oddalonych od siebie kilometr, niekiedy musimy autobusem przejechać wokół całe miasto. Będą także czytelniejsze zasady opłat za bilety. To tylko część udogodnień, na jakie mieszkańcy będą mogli liczyć. Kiedy? Nie wszystko na raz. Niewykluczone, że pod koniec roku uda się wprowadzić przepis pozwalający osobom po 60-tce na bezpłatne podróżowanie miejskimi autobusami, w roku następnym doczekamy się zaś kilku nowych autobusów.

„Ożyje” także inkubator, który w części laboratoryjnej będzie służył jako stacja monitorująca zanieczyszczenie środowiska. – Mamy w planach projekty badawczo-rozwojowe, edukacyjne, a także faktyczną pomoc w inkubowaniu firm – przekonuje Anna Pasztaleniec, prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego.

AAM_4156Do tej pory mieszkańcy mogli przeczytać w zasadzie, że będzie połączenie trzech podmiotów. Że do inkubatora trzeba dokładać, że ZMKS nie ma pieniędzy na paliwo i że po połączeniu z MZK ma to się zmienić. Inkubator będzie wychodził na plus, a miejski przewoźnik przestanie szukać ciągle gotówki na napędzenie autobusów. To prawda. Na połączeniu skorzystają także spółki i ich pracownicy. A także miasto. ZMKS będzie mógł unowocześnić tabor, a jego pracownicy będą mieli spokojną pracę. Inkubator, już wyszedł na niewielki plus, ale ciążą na nim zaległe zobowiązania z lat poprzednich. Tylko dzięki grzeczności wierzycieli, nie zgłosili oni do sądu wniosku o upadłości spółki. Inkubator prowadzony przez MZK będzie miał przejrzysty system finansowania, bez konieczności ciągłego dostarczania gotówkowej kroplówki. Miasto doczeka się wreszcie wpłat za podatek od nieruchomości. Do tej pory ta należność była regularnie umarzana. Nowa spółka, jaka zostanie powołana nie będzie cięgle dokapitalizowana z budżetu miasta i będzie musiała na inkubatorze zarobić. Nastąpi także optymalizacja zatrudnienia i efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Nie będzie już trzech prezesów trzech podmiotów, a jeden prezes. – Ta decyzja o połączeniu odważnie wybiega w przyszłość o nowe możliwości, jakie stworzymy mieszkańcom Stalowej Woli. Nie tylko jutro, ale również za 5, 10 oraz 15 lat. Zgodna praca i dobra atmosfera pracy samorządu obecnej kadencji sprawia, że jako prezydent nie jestem zakładnikiem żadnej koalicji personalnej, która zmuszałaby mnie do utrzymywania kosztownych stanowisk prezesów kilku spółek. Jedyne zobowiązanie mam wobec mieszkańców Stalowej Woli, bo tylko od nich otrzymałem wsparcie i dzięki temu mogę podejmować tak odważne decyzje. Podejmujemy ten proces w interesie mieszkańców Stalowej Woli – zapewnia Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli, inicjator konsolidacyjnego przedsięwzięcia.

Jakie będą

Korzyści

Niższe koszty

businessman221businessman221businessman221businessman221 (1)

Zamiast 3 tylko 1 prezes

 

Duże oszczędności

 

Optymalizacja wspólnych kosztów funkcjonowania.


 

Naprawa błędów poprzednich lat

Naprawa kosztownych błędów poprzednich lat w funkcjonowaniu takich spółek jak Inkubator.

Szansa na faktyczne wykorzystanie potencjału tego miejsca na rzecz przedsiębiorstw i przemysłu.

 


 

Inwestycje korzystne dla Mieszkańców

 

 

Utworzenie Centrum Motoryzacyjnego

Utworzenie Centrum Motoryzacyjnego z tanią miejską stacją paliw oferującą korzystną cenę.

 

Zakup nowych autobusów

Zakup komfortowych, oszczędnych, nowych autobusów dla klientów miejskiej komunikacji.

 

Wprowadzenie przyjaznej taryfy

Wprowadzenie przyjaznej taryfy w komunikacji miejskiej z darmowymi przejazdami dla mieszkańców Stalowej Woli powyżej 60 roku życia.

 

 


Będziemy działać razem dla miasta

 

„Miejski Zakład Komunalny jest dzisiaj innowacyjną i prężnie rozwijającą  się  spółką,  świadczącą  profesjonalne  usługi  komunalne dla Mieszkańców Stalowej Woli i całego regionu. Przystępując  do  połączenia  mamy  wizję  funkcjonowania  nowoczesnej  gospodarki komunalnej, oferując mieszkańcom najwyższej jakości usługi z zachowaniem najniższych cen. Konsolidacja  pozwoli  na  skuteczne  zrealizowanie  wielomilionowych  projektów unijnych, które dzisiaj stanowią duże obciążenie dla budżetu miasta, a więc dla portfela podatników.”

Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego
Anna Pasztaleniec

 

 

Oto nasza

Oferta

Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli będąc liderem w dziedzinie nowatorskich zastosowań służących ochronie środowiska naturalnego wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i przedsiębiorców funkcjonujących na lokalnym rynku. Spółka odważnie realizuje inwestycje służące ochronie zasobów wodnych, zagospodarowaniu odpadów stałych, a także odzyskiwaniu surowców wtórnych i energii z odpadów.

W zakres działalności spółki wchodzą następujące podmioty realizujące poszczególne zadania:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • utrzymywanie sprawności technicznej ujęć wody podziemnej w zakresie rozbudowy, napraw, remontów, pomiarów i badania jakości wody,
 • uzdatnianie, magazynowanie i dystrybucja wody do sieci wodociągowej,
 • obsługa sieci wodociągowej magistralnej, rozdzielczej i przyłączy do budynków,
 • usuwanie awarii i modernizacja sieci wodociągowej,
 • wymiana i legalizacja wodomierzy głównych i wodomierzy lokalowych,
 • obsługa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 21 sztuk terenowych przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi,
 • obsługa przepompowni wód deszczowych oraz kanalizacji deszczowej,
 • obsługa terenowych studni publicznych na terenie miasta Stalowa Wola,
 • całokształt problematyki związanej z wydawaniem warunków technicznych na budowę i rozbudowę sieci, uzgadnianie projektów technicznych, dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych sieci, zawieranie umów o dostarczanie mediów i kontakt z odbiorcami w zakresie problemów bieżących.

ZWiK posiada własne Laboratorium, które realizuje zadania z zakresu kontroli i badań wody w sieci pod względem parametrów fizyko – chemicznych oraz bakteriologicznych.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (Składowisko)

 • przyjmowanie do unieszkodliwiania metodą składowania odpadów komunalnych,
 • eksploatacja składowiska zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym,
 • doczyszczanie surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki (zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym – zbieranie),
 • przygotowanie surowców do odzysku i sprzedaż uprawnionym odbiorcom,
 • wprowadzanie nowych technologii dotyczących gospodarowania odpadami mających na celu ograniczanie składowania,
 • uczestniczenie w edukacji dotyczącej ochrony środowiska,
 • obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów „Rupieciarni”,
 • uczestniczenie w procesie inwestycyjnym,
 • rozbudowa i rekultywacja składowiska,
 • oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • odbiór wozem asenizacyjnym oraz unieszkodliwianie nieczystości płynnych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych z terenów nieskanalizowanych.

 

Zakład Transportu oraz Zakład Oczyszczania Miasta

 • usuwanie nieczystości stałych,
 • transport odpadów,
 • letnie oczyszczanie ulic i chodników,
 • zimowe oczyszczanie ulic i chodników,
 • roboty remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego,
 • roboty ślusarskie,
 • usługi transportowe, usługi warsztatowe.
 • sprzedaż oleju napędowego.
Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

 • redukcja ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska,
 • maksymalizacja ilości odpadów materiałowych poddawanych odzyskowi i recyklingowi (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, metale),
 • maksymalizacja ilości odpadów poddawanych odzyskowi (odpady zielone, budowlane, wielkogabarytowe i niebezpieczne),
 • bezpieczne dla środowiska składowanie odpadów komunalnych, które nie będą mogły zostać poddane odzyskowi poprzez uzyskanie niskiej aktywności biologicznej materiału przeznaczonego do składowania,
 • wykorzystanie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej) biogazu uzyskiwanego poprzez biologiczne przetworzenie odpadów organicznych.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków (MOŚ)

 • odbiór i transport ścieków komunalnych,
 • oczyszczalnie ścieków.

 

Po konsolidacji zakres usług MZK Sp. z o.o. poszerzy się o:

Zakład Komunikacji Miejskiej (ZKM),
który oferować będzie usługi:

 • przewozu w zakresie komunikacji miejskiej,
 • wynajmu autobusów dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, przedszkoli, szkół i innych instytucji,
 • usługi reklamowe:
  • reklama na autobusach,
  • reklama w autobusach,
  • reklama na powierzchni ogrodzeniowej,
 • usługi przewozu osób niepełnosprawnych,
 • naprawy autobusów i samochodów osobowych,
 • serwis ogumienia oraz punkt wymiany oleju,
 • badania techniczne pojazdów osobowych i ciężarowych, a także motocykli, ciągników, przyczep i pojazdów zasilanych LPG (Stacja Kontroli Pojazdów),
 • usługi zakupu paliw na potrzeby własne zakładu, dla przedsiębiorstw i osób prywatnych na profesjonalnej, zautomatyzowanej Miejskiej Stacji Paliw.
Zakład Innowacji i Rozwoju (ZIR),
realizujący zadania z zakresu:

 • consultingu i doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przy realizacji inwestycji i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, takich jak przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, termomodernizacje, zmiana źródeł zasilania energetycznego budynków, remonty itp.,
 • pełnienie roli inwestora zastępczego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków UE,
 • tworzenie dokumentacji projektowej, wniosków i innej niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej, biznesowej (studia wykonalności, analizy finansowe, biznesplany, modele finansowe), wspierającej realizację inwestycji infrastrukturalnych,
 • prowadzenia szkoleń i kształcenia zawodowego,
 • promowania postaw innowacyjnej przedsiębiorczości,
 • współpracy z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferu rozwiązań innowacyjnych,

Włączenie Inkubatora Technologicznego w struktury organizacyjne MZK Sp. z o.o. ma na celu przede wszystkim zapewnienie ciągłości zadań realizowanych przez podmiot w ramach wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej.

Pytania od Mieszkańców do Prezydenta dotyczące połączenia Spółek

Mieszkanka: Czy w związku z połączeniem spółek przewidywana jest podwyżka cen wody i ścieków dla mieszkańców Stalowej Woli?

Lucjusz Nadbereżny: Jednoznacznie oświadczam, że podtrzymuję swoje wszystkie zobowiązania wyborcze, w tym to najważniejsze, potwierdzone notarialnie, że ceny wody w Stalowej Woli w latach 2014-2018 nie wzrosną, a cena ścieków zostanie obniżona. Właśnie trwają prace nad opracowaniem nowej taryfy wodno-ściekowej, która zrealizuje to zobowiązanie.

Dziękuję za to pytanie i zachęcam do zadawania kolejnych, przesyłając je na kontakt@razemdlamiasta.pl .

 

 

Multimedia

Galeria

 

 

Kontakt

Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Sekretariat
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek, godz. 7.00 – 15.00
tel. +48 (15) 842 34 11; (15) 844 26 99;
(15) 842 34 12
fax: (15) 842 19 50
e-mail: mzk@um.stalowawola.pl
e-mail: bkoszycka@mzk.stalowa-wola.pl

 

Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek, godz. 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1
ul. Wolności 7
tel. (15) 643 34 20

Sekretariat Prezydenta Miasta
Pokój nr 35
tel. 15 643-35-65
fax: 15 643-34-12
e-mail: um@stalowawola.pl

 

 

mzk_logo zmks_logo itsw